Privacyverklaring

“Tuinderij De Veldhof”, bezoekadres Veldhofstraat, Joppe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

“Tuinderij De Veldhof” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Samenstelling huishouden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tuinderijdeveldhof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

“Tuinderij De Veldhof” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent.

Bewaren persoonsgegevens

“Tuinderij De Veldhof” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adresgegevens , telefoonnummer en e-mailadres voor de duur van maximaal 7 jaar, in navolging van wat de belastingdienst hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

“Tuinderij De Veldhof” verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

“Tuinderij De Veldhof” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tuinderij De Veldhof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuinderijdeveldhof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

“Tuinderij De Veldhof” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

“Tuinderij De Veldhof” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tuinderijdeveldhof.nl.

Contactgegevens

Bij vragen over de privacyverklaring kun je je wenden tot Valérie.
E-mail: info@tuinderijdeveldhof.nl
Telefoon: +31(0)6 4938 6227

Website: www.tuinderijdeveldhof.nl
Facebook: https://www.facebook.com/tuinderijdeveldhof
Instagram: https://www.instagram.com/dopjeboontje

Bezoekadres: Veldhofstraat (hoek Marsweg), Joppe
Postadres: Bargeweg 6, 7211 DC Eefde
KvK: 5627922 – BTW: NL001930705B17 – IBAN: NL77TRIO0379208318